Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych

Nr ZI.I - 3471/32/05

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Dostawa oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych. Licencje oprogramowania.

(CPV 30248200-1)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych. Licencje oprogramowania. (CPV 30248200-1) – licencja dwuletnia bez asysty, dla platformy Windows NT/2000

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Termin realizacji (wymagany):  20 listopad  2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.  w zakresie przedmiotu zamówienia: Inspektor – Sławomir Prokopowicz, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 105, tel.  34 / 3109559,

9.2.  w zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 2 listopada 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2 listopada 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:

13.1. spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.2. spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak