Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

ZI.I. 347173/36/05

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:


Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (CPV 6600000-0)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Termin realizacji (wymagany): 29 listopad 2004r.

5.      Wadium – 2 500,00 zł .

6.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

6.1.   opłata za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł) –  5 %

6.2.   miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł) – 5 %

6.3.   opłaty za przelew zwykły w sieci własnej banku oraz  za przelew zwykły na rachunki innych banków (opłata podana w zł) – 5 %

6.4.   opłaty za obsługę i prowadzenie rachunku w systemie EOB  ( należy podać opłaty z tytułu miesięcznego abonamentu ) (opłata podana w zł) – 10 %

6.5.   opłata za przelew w systemie EOB  (opłata podana w zł) – 10 %

6.6.   prowizja od wypłat gotówkowych na rzecz klientów PUP ( z tytułu zasiłków, świadczeń, stypendiów i innych ) (stawka podana w punktach procentowych) -  30 %

6.7.   cena  rozumiana jako oprocentowanie na rachunku podstawowym (stawka podana w punktach procentowych) – 15 % Zamawiający wymaga, by oferent przedstawił w ofercie stawkę oprocentowania wg następującej formuły: WIBID 1M +(-) liczba punktów procentowych

6.8.   oprocentowanie na rachunku pomocniczym (stawka podana w punktach procentowych) – 10 % Zamawiający wymaga, by oferent przedstawił w ofercie stawkę oprocentowania wg następującej formuły: WIBID 1M +(-) liczba punktów procentowych.

6.9.    automatyczne inwestowanie środków (O/N) (stawka podana w punktach procentowych) – 10 % Zamawiający wymaga, by oferent przedstawił w ofercie stawkę oprocentowania wg następującej formuły: WIBID O/N + (-) liczba punktów procentowych.

7.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

8.1.   W zakresie przedmiotu zamówienia:  Główna księgowa PUP - Aleksandra Tyrka, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 303 tel. (34) 3171568.

8.2.   W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502

9.      Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

10.  Termin składania ofert upływa dnia: 28.11.2005. o godzinie 1000.

11.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.11.2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

12.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki:

12.1.        posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)

12.2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

12.3.        dysponują oddziałem banku lub punktem kasowym na terenie miasta Kłobucka do obsługi klientów lub też złoża oświadczenie że punkt taki zostanie otwarty na terenie miasta Kłobucka do dnia 31.12.2005r.,

12.4.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

13.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak