Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych  nieruchomości Skarbu Państwa  do  celów prawnych

( CPV- 74274000-0 )

1.  Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2.  Opis przedmiotu zamówienia: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego w drodze postępowania sądowego drogi publicznej  S- 2053  Przystajń – Kamińsko obejmującej nieruchomości oznaczone jako działki:

o       nr 1112 o pow. 2,0933 ha obręb Przystajń,

o       nr 207 i 209  o pow. 1,2970 ha  obręb Brzeziny,

o       nr 88 o pow. 0,8746 ha  obręb Wrzosy.

3.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.  Termin realizacji (wymagany): 22 grudnia 2005r

7.  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10. Uprawniony do kontaktów z oferentami:

10.1.  Maria Lasota, e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3109507 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

10.2.  Maciej Kuk, e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109556, fax. 34/3109507 pok. nr 98 w godz. 800-1500;

11. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12. Termin składania ofert upływa dnia: 06 grudnia 2005 o godzinie 1000.

13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 grudnia 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak