Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
U
sługę udzielenia kredytu  w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

(CPV 66130000-0)

 

 1. Miejsce realizacji: Kłobuck.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji (wymagany): 19 grudnia 2005r. – 31 grudnia 2013r.
 5. Nie wymaga się wadium.
 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  1. cena 100 %
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Uprawniony do kontaktów z oferentami:
 9. Piotr Mach,  pok. nr 2 tel. (34) 3109502, w sprawach procedury przetargowej
 10. Marian Obersztyn pok. nr 19 tel. (34) 3109519, w sprawach przedmiotu zamówienia,
  1. e-mail: zam_pub@klobuck.pl  fax. 34/3109507 w godz. 8:00-14:00.
 11. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
 12. Termin składania ofert upływa dnia: 06.12.2005r. o godzinie 1000.
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.12.2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
 14. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)
  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 15. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak