Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

(CPV 3026000-0)

 

1.  Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.  Opis przedmiotu zamówienia: Serwer klasy ML 350G4 lub równoważny, Tower (zmodyfikowany o dwa dyski, pamięć RAM, procesor, kartę sieciową i streamer) wraz z monitorem klawiaturą oraz myszką optyczną.

3.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.  Termin realizacji (wymagany): 28.12.2005r.

6.  Zamawiający wymaga wadium w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta zł).

7.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.

9.   Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.

10. Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 06.12.2005r. o godzinie 900.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.12.2005r. o godzinie 930 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak