Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych

dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - 2 zadania

(CPV 24111320-4; 30125100-2; 30192113-6; 30217130-3; 30217200-5; 30217340-8; 30232120-1; 30232140-7; 30233211-3; 31400000-0;  30192300-4; 30217320-2; 32572000-3)

 

1. Miejsce realizacji: Kłobuck.

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1. Zadanie 1: Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

2.2.Zadanie 2: Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku;

3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający  przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających;

5. Termin realizacji (wymagany):

5.1. Zadanie 1: ciągłe 03-01-2006r.–31-12-2006r. w dostawach miesięcznych

5.2. Zadanie 2: ciągłe 03-01-2006r.–31-12-2006r. w dostawach miesięcznych

6. Wadium:

6.1. Zadanie 1 -  500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).

6.2. Zadanie 2 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

7.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.

9. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500.

10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 12 grudnia 2005r. o godzinie 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12 grudnia 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak