Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

Nr ZI.I - 3471/42/05                                                                                                                      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 30233231-9;  30231300-0; 30231250-4; 30213200-7; 30242100-8; 30241500-5; 30248200-1; 33452100-4; 30217200-5) 

1.  Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających;

5.  Termin realizacji (wymagany): 29.12.2005r.

6.  Zamawiający nie wymaga wadium.

7.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 14 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT.

9. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.

10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 16.12.2005 r. o godzinie 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.12.2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak