Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa materiałów biurowych  dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

( grupy CPV 211,212,213,228,243,246,251,252,284,286,301)

 

1. Miejsce realizacji: Kłobuck.

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

    2.1.   Zadanie 1: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa  Powiatowego w Kłobucku,

    2.2.Zadanie 2: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku;

3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających;

5. Termin realizacji (wymagany):

    5.1.   Zadanie 1 i 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2006r. w  dostawach miesięcznych

6. Wadium:

    6.1.   Zadanie 1 -  500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).

    6.2.   Zadanie 2 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
    - cena 100 %

8.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 16,00 zł

9.  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 19 stycznia 2006  r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 stycznia 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak