Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:


Zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

(CPV 30233230-2, 30216110-0, 30241400-4, 30247100-3, 30231250-4)

 

1.     Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających;

5.     Termin realizacji: do 15 kwietnia 2006r.

6.     Wadium: 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).

7.     Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 16,00 zł

9.     Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 2 marca 2006  r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 marca 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:

13.1.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

13.2.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

13.3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

13.4.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

13.5.    sprzedali bezpośrednio co najmniej 1 urządzenie o charakterze i złożoności zgodnym z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat,

13.6.    posiadają upoważnienie producenta oferowanego urządzenia do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak