Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego

ZI.I. 3432/05/06

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

 

Powiat Kłobucki

 

reprezentowany przez

 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

 

z siedzibą w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

 

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

 

www.klobuck.pl e-mail:

 

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Kłobuckiego

 

(CPV 6600000-0)

 

 

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

 

2.      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Kłobuckiego przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy, tj. w okresie od dnia 1 kwietnia 2006r. do dnia 31 marca 2011r. dla niżej wymienionych jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kłobuckiego wraz z rachunkami dochodów własnych, funduszami celowymi funkcjonującymi przy tych jednostkach i kasową obsługą tych jednostek:

 

2.1.  Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

 

2.2.  Dom Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku ul. 11 listopada 23 42-100 Kłobuck

 

2.3.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. ks. Skorupki 46 42-100 Kłobuck

 

2.4.  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks. Skorupki 46 42-100 Kłobuck

 

2.5.  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ul. Długosza 114 42-100 Kłobuck

 

2.6.  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 46 42-100 Kłobuck

 

2.7.  Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ul. Zamkowa 6 42-100 Kłobuck

 

2.8.  Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku – Warsztaty Szkolne ul. Zamkowa 6 42-100 Kłobuck

 

2.9.  Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku ul. 3 Maja 33 42-100 Kłobuck

 

2.10. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku ul. ks. Skorupki 46 42-100 Kłobuck

 

2.11. Zespół Szkół w Waleńczowie ul. Częstochowska 8 42- 151 Waleńczów

 

2.12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku ul. Częstochowska 45 42-100 Kłobuck

 

2.13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

 

Świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu powiatu kłobuckiego będą obejmować między innymi następujące usługi:

 

 1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu powiatu oraz rachunków bieżących powiatowych funduszy celowych,

   

 2. realizacje poleceń przelewu na rachunkach zamawiającego w banku obsługującym,

   

 3. realizacje poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,

   

 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych,

   

 5. dokonywanie wypłat gotówkowych,

   

 6. potwierdzanie stanu salda i dokonywanie operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej wpłaty na rachunek bankowy),

   

 7. wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowi danymi,

   

 8. elektroniczna obsługa rachunków,

   

 9. przeniesienie bazy danych – kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu elektronicznego BOSCOM do systemu proponowanego przez bank,

   

 10. automatyczne lokowanie codziennego salda rachunku bieżącego budżetu na lokatach O/N,

   

 11. przyjmowanie innych lokat (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych),

   

 12. wpłaty i wypłaty gotówki w kasie banku na podstawie czeków gotówkowych,

   

 13. zakup czeków gotówkowych,

   

 14. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500 000,00 zł,

   

 15. oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach,

   

 16. przyjmowanie zamkniętych pakietów gotówkowych.

   

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5.      Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2006r. do dnia 31marca 2011r.

 

6.      Zamawiający nie wymaga wadium.

 

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

7.1.  Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) (stawka podana w punktach procentowych) – 2%

 

7.2.  Opłata za otwarcie rachunku (opłata podana w zł) - 3 %

 

7.3.  Opłata za prowadzenie rachunku (miesięcznie) (opłata podana w zł) – 10 %

 

7.4.  Opłata za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne (wyrażona w zł za przelew) – 35 %

 

7.5.  Opłata za przelewy z wpływów bieżących  (wyrażona w zł za przelew) – 8 %

 

7.6.  Opłata za gotówkowe wpłaty i wypłaty własne na rachunek (opłata podana w zł) – 5 %

 

7.7.  Marża bankowa z tytułu kredytu bieżącego w (stawka podana w punktach procentowych) – 7%

 

7.8.  Prowizja jednorazowa pobierana od kwoty uruchomionego kredytu bieżącego (opłata podana w zł) – 5 %

 

7.9.  Oprocentowanie środków umieszczonych na lokatach krótkoterminowych overnight: (stawka podana w punktach procentowych) – 25 %

 

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

 

9.1.  W zakresie przedmiotu zamówienia:  Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko, Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 pok. nr 19 tel. 343109519.

 

9.2.  W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  343109502

 

10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 20

 

11.  Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2006 roku o godzinie 1000.

 

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 marca 2006 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.

 

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki:

 

13.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

13.2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)

 

13.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

13.4. dysponują oddziałem banku lub punktem kasowym na terenie miasta Kłobucka do obsługi klientów lub też złożą oświadczenie że punkt taki zostanie otwarty na terenie miasta Kłobucka do dnia 01.06.2006r.,

 

13.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

Starosta Kłobucki

 

Krzysztof Nowak