Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

Jednostka ewidencyjna Krzepice– obszar wiejski

(CPV 74274300-3)

 

1)     Miejsce realizacji: teren gminy Krzepice.

2)     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3)     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4)     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5)     Termin realizacji (wymagany):

rozpoczęcie: ustala się na dzień podpisania umowy,

zakończenie: etap I         29 września 2006 r.

etap II        31 października 2006 r.

6)    Zamawiający wymaga wpłaty wadium -  3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł).

7)    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8)    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 20,00 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.

9)    Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

a)      w zakresie przedmiotu zamówienia:  Główny specjalista – Maciej Kuk, Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 pok. nr 98 tel. (34) 3109556.

b)      w zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502

10)  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11)  Termin składania ofert upływa dnia: 22 marca 2006  r. o godzinie 1000.

12)  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 marca 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13)  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:

a)      spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

14) Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak