Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221

EFS1.jpeg                                  unia1.jpeg

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

 

Powiat Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42 -100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl  e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

“ Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006” CPV 74121200-5

                                                   

 1. Miejsce realizacji:    Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 

          a. Projekt nr 1

Projekt p.n. „Młodzi na start” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 938.345,37 zł., zakładana ilość beneficjentów ostatecznych 249 osób. Główne formy aktywizacji: usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, staże, szkolenia oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

          b. Projekt nr 2

Projekt p.n. „Druga szansa” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 679.443,26 zł., zakładana ilość beneficjentów ostatecznych 158 osób. Główne formy aktywizacji: usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przygotowanie zawodowe, szkolenia oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 3. Termin wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2006r., termin złożenia opinii i  raportu 15 maj 2006r.
 4. Zamawiający nie wymaga wadium.
 5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %
 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 16,00 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.
 7. Uprawniony do kontaktów z oferentami:
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia:  Starszy referent Marcin Wojtysek , Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 306 tel. (34) 3171568.
  2. W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502
 8. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
 9. Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2006 r. o godz. 1000.
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.
 11. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.) lub  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez  organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
  4. wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ( grantów)otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat
 12. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak