Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

Nr ZI.I – 3432/03/06                                                                                                                  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

 

(CPV 30192113-6, 30192300-4, 30216110-0, 30217130-3, 30217200-5, 30217230-4, 30217340-8, 30231100-8, 30231250-4, 30233170-3, 30233231-9, 30233232-6, 30241500-5, 30241600-6, 30260000-0, 31158100-9, 31430000-9)

 

1. Miejsce realizacji: Kłobuck.

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5. Termin realizacji (wymagany): 28.04.2006r.

6. Zamawiający wymaga wadium

6.1.   zadanie 1:      500,00 zł

6.2.   zadanie 2:      200,00 zł

6.3.   zadanie 3:      100,00 zł

6.4.   zadanie 4:      100,00 zł

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 20 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT. Zamawiający nie przekazuje SIWZ w wersji elektronicznej.

9. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach, tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.

10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 18 kwietnia 2006 r. o godzinie 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 18 kwietnia 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:

13.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

13.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

13.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

13.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak