Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy

Nr ZI.I – 3432/11/06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
(CPV 80423120-2 )
 
1.      Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa
2.      Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423100-6 )
Szkolenia przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych z wykształceniem conajmniej podstawowym. Celem szkolenia jest nabycie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku spawacza i uzyskania stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Program szkolenia musi być zgodny z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Całkowity czas trwania szkolenia: 190 godzin (30 godzin teoretycznych – cała grupa, 160 godzin praktycznych dla pojedynczego uczestnika).
Szkolenie teoretyczne i część praktyczna musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy. Odzież ochronną, materiały potrzebne do szkolenia zapewnia Wykonawca. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie badania profilaktyczne.
3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
5.      Termin realizacji:  30 czerwiec 2006 r.
6.      Zamawiający nie wymaga wadium.
7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %
8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 15,00 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.
9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:
9.1.   w zakresie przedmiotu zamówienia: Inspektor – Jolanta Filak, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 304 tel. (34) 3171568, w godz. 800-1400
9.2.   w zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502 w godz. 800-1400.
10. Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 20
11. Termin składania ofert upływa dnia: 27 kwietnia 2006 r. o godzinie 1000.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 kwietnia  2006 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:
13.1.                   spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
13.2.                   spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
13.3.                   są wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych;
13.4.                    dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
 
Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak