Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy

EFS1.jpeg                                   unia1.jpeg

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
(CPV 80423200-7)
 
1.      Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa
2.      Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy:
Kurs odbędzie się w 4 grupach, (grupa 1- 7 osób do 30 listopada 2006r. - działanie 1.2; grupa 2 - 7 osób do 30 kwietnia 2007r. - działanie 1.2; grupa 3- 23 osoby do 30 listopada 2006r. - działanie 1.3; grupa 4- 5 osób do 30 kwietnia 2007r. - działanie 1.3)
3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;
6.      Termin realizacji (wymagany): grupy 1 i 3 do 30 listopada 2006r.; grupy 2 i 4 do 30 kwietnia 2007r.
7.      Zamawiający nie wymaga wadium
8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 15 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT. Zamawiający nie wysyła SIWZ droga elektroniczną.
10. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach, e-mail: zam_pub@klobuck.pl tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.
11. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
12. Termin składania ofert upływa dnia: 27 kwietnia 2006r. o godzinie 1000.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 kwietnia 2006r r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:
14.1.                    spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
14.2.                   spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
14.3.                    są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);
14.4.                    dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
15. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.