Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822

nowa podstrona, dodana 2006-04-24

zporr.png                     efs - logo.png                     unia flaga.png   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
 
 
Powiat Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42 -100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail: zam_
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. CPV 74121200-5
                                                   
 1. Miejsce realizacji:    Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. ks. Skorupki 46
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Audyt zewnętrzny dwóch projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 
a.    Projekt nr 1 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie powiatu kłobuckiego.” Uprawnionych do wypłat 1031 studentów na łączną kwotę 1.249.498,95zł. Finansowa forma przekazywania stypendiów – przelew na konto stypendysty.
b.    Projekt nr 2  - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego”. Uprawnionych do wypłat 983 uczniów na łączną kwotę 1.031.659,02zł. Forma przekazywania stypendiów – refundacja poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych faktur/innych rachunków. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 2. Termin wykonania zamówienia: termin złożenia opinii i raportu 16 czerwca 2006r., termin zakończenia 30 czerwca 2006r..
 3. Zamawiający wymaga wadium - 800,00 zł (słownie : osiemset złotych).
 4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %
 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 20,00 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.
 6. Uprawniony do kontaktów z oferentami:
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Podinspektor Marcin Dębski , Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 3, tel. 34 / 3109503.
  2. W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502
 7. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
 8. Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2006r. o godz. 1000.
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2006r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.
 10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.) lub  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
  4. wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ( grantów)otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat
 11. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
 
Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak