Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )

ZI.I.3432/13/06 GKN 3421/5/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (11 zadań)

(CPV 70332100 – 8).

1.    Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb  Grodzisko gm. Wręczyca Wielka, oznaczonych jako działki nr: 299/2, 299/3,318/1 i 334/2 o pow. ogólnej 0,1012 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ..... ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

2.2.   Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Brody Malina gm. Kłobuck, oznaczonych jako działki nr: 225/1, 656/1, 224/1,253/1 i 252/1 o pow. ogólnej 0,1865 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną…..(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

2.3.   Zadanie 3 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Lipie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr: 493 i 494 o pow. ogólnej 0,3445 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

2.4.   Zadanie 4 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Rębielice Szlacheckie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr: 1457/1, 1459/2, 1460/1 i 1464/1 o pow. ogólnej 0,1009 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.5.   Zadanie 5 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Stanisławów gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr : 360/1, 361/1, 362/2, 363/2, 366/1, 369/1, 370/1, 371/1, 373/1, 374/2, 375/3, 377/1, 378/1, 379/1, 381/1 i 383/1 o pow. ogólnej 0,3681 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ….. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.6.   Zadanie 6 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną w Kłobucku ul. Szkolna, oznaczonej jako działka nr 1212/8 o pow.0,0114 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

2.7.   Zadanie 7 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką, położonej obręb Zawady gm. Popów, oznaczonej jako działka nr 915/1 o pow.0,0311 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.8.   Zadanie 8 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową, położonych obręb Gruszewnia gm. Kłobuck, oznaczonych jako działki nr: 119/3, 122/3, 189/3 o pow. ogólnej 0,0072 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.9.   Zadanie 9 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową, położonych w Kłobucku, oznaczonych jako działki nr : 381/5 i 670/3 o pow. ogólnej 0,0701 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.10.                   Zadanie 10 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę gminną, położonych w Miedźnie przy ul. Księżycowej, oznaczonych jako działki nr 1374/3 i 1375/3 o pow. ogólnej 0,0033 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2.11.                   Zadanie 11 - wycena 6 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją budynku na nieruchomości położonej w Krzepicach ul. A. Ryły, oznaczonej jako działka nr 1779/3 o pow. 0,1322 ha, obręb Krzepice m. Krzepice , stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnych części wspólnych na rzecz najemców.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji dla wszystkich zadań        - do 8 lipca 2006r.

7.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 15 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT. Zamawiający nie przekazuje SIWZ w wersji elektronicznej.

8.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

10.1.                   Maria Lasota, Zofia Mandat,  e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 31 maja 2006r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31 maja 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

14.1.                   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

14.2.                    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

14.3.                    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

14.4.                   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak