Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
(CPV 27.52.00.00).

1. Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Wieluńskiej 11, 42-100 Kłobuck.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67. ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
5. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2007r. w dostawach miesięcznych
6. Wadium: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł).
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena 100 %.
8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 15,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
9. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500
10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
11. Termin składania ofert upływa dnia: 30 maja 2006r. o godzinie 1300.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30 maja 2006r. o godzinie 1330 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
13.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
13.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
13.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
13.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak