Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

ZI.I.3432/14/06 GKN 3421/06/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
(CPV- 74274000-0)

1. Miejsce realizacji: Kłobuck.
2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie opisu i mapy do założenia ksiąg wieczystych dla 32 działek w tym 18 jako działek pierwszych i 14 następnych, stanowiących własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi wraz z aktualizacja użytków wg załączonego wykazu ( załącznik nr 4 do SIWZ )
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;
6. Termin realizacji: do 15 lipca 2006r.
7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 15 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT. Zamawiający nie przekazuje SIWZ w wersji elektronicznej.
10. Uprawniony do kontaktów z oferentami:
10.1. Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobuck.pl tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;
11. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
12. Termin składania ofert upływa dnia: 05 czerwca 2006r. o godzinie 1000.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05 czerwca 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
14. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
14.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
14.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
14.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
15. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak