Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

 

Usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej i Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
(CPV 66130000-0)

 1. Miejsce realizacji: Powiat kłobucki.
 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej i Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. Inwestycje dotyczą:
  1. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
  2. wykonanie dokumentacji termomodernizacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
  3. budowa mostu w miejscowości Wąsosz współfinansowana środkami unijnymi w ramach projektu ZPORR Nr 310.007762.24 dla Powiatowego Zarządu Dróg
  4. modernizacje dróg powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 5. Termin realizacji: 01 sierpnia 2006r. – 31 grudnia 2012r.
 6. Wymaga się wadium 10.000 zł.
 7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
 8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Uprawniony do kontaktów z oferentami:
  W zakresie przedmiotu zamówienia:  Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 19, tel.  34 / 3109519.
  W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502
 10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
  Termin składania ofert upływa dnia: 07.07.2006r. o godzinie 1000.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.07.2006r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
 12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)
  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 13. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 60 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak