Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06

 

EFS1.jpeg                               unia1.jpeg

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/17/06

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl Fax: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy dla Powiatowego Urzędu Pracy

Kurs na  prawo jazdy kat. „C”  dla 23 osób.

Kurs na  prawo jazdy kat. „E/C dla 10 osób.

Kurs na  prawo jazdy kat. „D”  dla 7 osób.

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena o znaczeniu 100%

Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 80411200-0

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wielkość lub zakres zamówienia:

j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Do 15.12.2006 r.

Wymagane wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej

Termin składania ofert:

07.06.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

07.06.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.   

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (174,38KB)

- DOCzałaczniki.doc (161,50KB)