Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/19/06

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl fax.: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest s.i.w.z.: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji geodezyjno prawnej z podziału nieruchomości

Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 74225000-2

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wielkość lub zakres zamówienia: j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 11.08.2006r.

Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatna do pobrania ze strony internetowej

Termin składania ofert: 09.06.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.06.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak

 

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (161,63KB)

- DOCzałaczniki.doc (87,50KB)