Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/20/06

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl Fax: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach, pow. kłobucki, woj. śląskie

Nomenklatura: wspólny słownik zamówień (CPV): 7422210-0.

Dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wielkość lub zakres zamówienia: wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 6.000 euro i nie przekracza jednocześnie równowartości kwoty 60.000 euro

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31.08.2006r.

Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy:

1. nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tym ;

a) dysponują projektantami  posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - wraz z aktualnymi potwierdzeniami właściwych izb samorządu zawodowego, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby.

b) posiadają doświadczenie w wykonaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonać w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dokumentacji projektowej termomodernizacji

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł

Kryteria oceny ofert: najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej  

Termin składania ofert: 14.06.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (170,72KB)

- PDFZałaczniki.pdf (208,24KB) (DOCZałaczniki.doc (116,00KB))