Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06

    zporr3.jpeg   EFS3.jpeg   unia2.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/23/06

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl fax.: 343109507 adres strony internetowej, na której dostępna jest s.i.w.z.: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (zadanie 1 i 2) i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku (zadanie 3), pow. kłobucki, woj. śląskie

Nomenklatura: wspólny słownik zamówień (CPV): 30231300-0, 302312504-4, 30191300-7, 0241600-6, 30217100-4, 30232400-8

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 3 (trzy) zadania. Wykonawca może przystąpić do wszystkich lub do każdego z nich osobno

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wielkość lub zakres zamówienia: j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15.08.2006r.

Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej

Termin składania ofert: 14.07.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.07.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – zadanie 2.  

 

Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (227,66KB)

- DOCzałączniki.doc (171,00KB)