Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06

EFS1.jpeg                        unia2.jpeg

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/24/06

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl Fax: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”:„OPIEKUN DOMOWY” dla Powiatowego Urzędu Pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia. Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi, ludźmi chorymi w różnym wieku, osobami starszymi. Całkowity czas trwania szkolenia: 120 godzin (w tym 60 godzin praktycznych).

Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 80423000-5

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

Wielkość lub zakres zamówienia:j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31.10.2006r.

Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.klobuck.pl

Termin składania ofert:

18.07.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

18.07.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak

 

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (172,53KB)

- DOCzałączniki.doc (144,00KB)