Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06

zporr3.jpeg      EFS3.jpeg       unia2.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/26/06

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl Fax: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Uprawnionych do wypłat - 823 uczniów na łączną kwotę 1 340 993,12 zł. Finansowa forma przekazywania stypendiów – przelew na konto stypendysty. Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektów są kwalifikowane, a realizowane projekty są zgodne z umowami i wnioskami oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 74121200-5.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

Wielkość lub zakres zamówienia:

j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: termin złożenia opinii i  raportu do 18 sierpnia 2006 roku, termin zakończenia do 31 sierpnia 2006 r.

Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy: spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.) lub  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez  organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) lub posiadające zaświadczenie o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 1998 roku o finansach publicznych; wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ( grantów)otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.klobuck.pl

Termin składania ofert:

21.07.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

21.07.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

  

Starosta Kłobucki
Krzysztof Nowak

 

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (197,83KB)

- PDFWjaśnienia do SIWZ.pdf (143,76KB)

- DOCZałączniki.doc (180,00KB)