Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/31/06

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Adres pocztowy: ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck woj. śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, t el. 343109502 e-mail: zam_pub@klobuck.pl fax.: 343109507 Adres strony internetowej, na której dostępna jest s.i.w.z.: http://www.bip.klobuck.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości przeznaczonej do zwrotu byłym właścicielom położonej w Częstochowie przy ul. Wojska Polskiego obręb 310 działka nr 111/10 o pow. 0,0575 ha, operat winien wskazywać oraz uzasadniać stanowisko rzeczoznawcy czy na skutek usytuowania na części zwracanej nieruchomości nie wykończonego wielopoziomowego garażu wartość nieruchomości uległa zmniejszeniu czy zwiększeniu .

Zadanie 2 - wycena określająca wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 5711/1 o pow. 0,5129ha obręb Kłobuck m. Kłobuck do celów sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste z wyszczególnieniem wartości gruntu i składnika budowlanego.

Zadanie 3  wycena określająca wartość nieruchomości wraz z obiektami byłego ośrodka wczasowego (13 domków, 2 gospodarcze i portiernia ) położonej w Zawadach oznaczonej jako działka nr 1008 o pow. 2,3149 ha obręb Zawady gm. Popów do celów sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste z wyszczególnieniem wartości gruntu i składnika budowlanego oraz wycena wartości projektowanego prawa służebności gruntowej tj. przejazdu i przechodu na urządzonym ciągu komunikacyjnym z drogi publicznej do działek nr: 231, 232, 233/1 i 951 do celów obciążenia działki nr 1008.

Nomenklatura: wspólny słownik zamówień (CPV): 70332100 – 8

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

Wielkość lub zakres zamówienia: j.w.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: wszystkie zadania do dnia 22 września 2006r.

Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena o znaczeniu 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

bezpłatna do pobrania ze strony internetowej www.bip.klobuck.pl

Termin składania ofert: 09.08.2006 r. godzina: 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.08.2006 r., godzina 10:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła 13,

pok. Nr 15

INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Wicestarosta

inż. Stanisław Garncarek

 

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (112,47KB)

- DOCZestawienie Załączników.doc (81,50KB)