Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06

zporr3.jpeg         EFS3.jpeg         unia.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/45/06

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

6.      Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 80423000-5.

7.     Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: : do 30 listopada 2006r.

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

·         dysponują osobami (przynajmniej jedna osoba posiadająca poniższe uprawnienia jest zatrudniona na umowę o pracę) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.) lub  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez  organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego o którym mowa w art. 60 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005, nr 249 poz. 2104, z póź. zm.)

·         wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ( grantów)otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat.

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3

·         aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         wykaz osób mających realizować zadanie wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień wymienionych w pkt. 7.1.2. zał. nr 4

·         wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (2004 – 2006) prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) zał. nr 5

·         wykaz wykonanych przez osoby mające realizować zadanie w ciągu ostatnich trzech lat (2004 – 2006) prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) zał. nr 6

·         oświadczenie osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności

11. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

20 października 2006 r. godzina: 10:00., Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

18. INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak