Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

Zarząd Powiatu w Kłobucku
zaprasza do składania zgłoszeń na rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

    Nieruchomość położona w Kłobucku ul. Staszica 12 oznaczona jako działka nr 3607 o pow. 2357 m² obręb Kłobuck m.Kłobuck zapisana w Kw Nr 27796 , wolna od obciążeń i zobowiązań .
    Nieruchomość stanowi teren zabudowany frontowym trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 866,16 m² wraz z obiektami towarzyszącymi gospodarczo-magazynowymi o łącznej pow. użytkowej 530,80 m². Występuje podstawowa dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej (CO- własne ) .
    Nieruchomość położona jest w obrębie centralnej zabudowy miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego węzła komunikacji krajowej relacji Czę-stochowa –Wieluń oraz głównego węzła komunikacji miejskiej ( rondo ) .
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmie-ścia Kłobucka nieruchomość położona na terenie przeznaczonym na cele usług administracyjnych z dopuszczeniem usług niematerialnych, cele mieszkaniowe oraz usługi związane z przeznaczeniem obiektów .

    Cena wywoławcza ustalona w kwocie 400 000 zł. Zaliczka na rokowania wynosi 80 000 zł .
    Przetargi nieograniczone organizowane na sprzedaż nieruchomości odbywa-ły się w dniach 05.10.2005r, 04.04.2006r i 12.07.2006r ze skutkiem nega-tywnym . Cena wywoławcza z ostatniego przetargu wynosiła 500000 zł.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia do rokowań w zamkniętej kopercie z opi-sem “ Oferta–Kłobuck Staszica 12 ” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im.Jana Pawła II 13 – w Kancelarii pokój nr 20, w terminie do dnia 22 września 2006 r. Zgłoszenie winno odpowiadać warunkom okre-ślonym regulaminem rokowań .
2) wpłacenie zaliczki w wysokości 80 000 zł przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku BOŚ S.A. O/Częstochowa Nr 48154010142001730841560013 najpóźniej do dnia 22 września 2006r .

    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 września 2006r o godz. 10,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pokój nr 15.
W przypadku odstąpienia nabywcy nieruchomości wybranego w wyniku rokowań od zawarcia umowy złożona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Kłobuckiego
    Szczegółowej informacji dotyczącej oferty, procedury rokowań oraz informa-cję o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii Kata-stru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136 tel. 034 3109561 lub 3109562, oraz na stronach in-ternetowych www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl . Obiekt można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z w/w. wydziałem.
    Starosta Kłobucki zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich za-mknięcia bez wyboru nabywcy nieruchomości .

Dokumentacja fotograficzna nierochomoci położonej w Kobucku przy ul. Staszica 12

 

OGŁOSZENIE

    Zarząd Powiatu w Kłobucku informuje o zmianie terminu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 wyznaczonych na dzień 27 września 2006r w ten sposób, że rokowania odbędą się w dniu 25 października 2006 r. godz. 10.00 . Ulega zmianie termin wpłaty zaliczki, który upływa z dniem 20 października 2006r.

Pozostałe warunki rokowań nie ulegają zmianie .

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia
Zarządu Powiatu w Kłobucku

z dnia 21 września 2006r

   Termin wpłaty zaliczki tj. 20 październik 2006 r. jest tożsamy z terminem złożenia pisemnego zgłoszenia do rokowań. 

 

Wyciąg z protokołu  rokowań z dnia 25 października 2006 r

wyboru nabywcy nieruchomości w Kłobucku ul.Staszica 12 – działka

 nr 3607 o pow. 0,2357 ha obręb Kłobuck m.Kłobuck.

 

pkt.II ppkt. 1)

“postępowanie należy unieważnić z uwagi na brak pełnej informacji publicznej dot. składania ofert na stronach biuletynu informacji publicznej powiatu (brak treści regulaminu rokowań) co doprowadziło do nierównego traktowania oferentów;”

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak