Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

Zarząd Powiatu w Kłobucku

zaprasza do składania zgłoszeń na rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

 

    Nieruchomość położona w Kłobucku ul. Staszica 12 oznaczona jako działka nr 3607 o pow. 2357 obręb Kłobuck m. Kłobuck zapisana w Kw Nr 27796 , wolna od obciążeń i zobowiązań .

   Nieruchomość stanowi teren zabudowany frontowym trzykondygnacyjnym  budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 866,16 m² wraz z obiektami towarzyszącymi gospodarczo-magazynowymi o łącznej pow. użytkowej 530,80 m². Występuje podstawowa dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej (CO- własne ). 

    Nieruchomość położona jest w obrębie centralnej zabudowy miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego węzła komunikacji krajowej relacji Częstochowa –Wieluń oraz głównego węzła komunikacji miejskiej (rondo).

    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Kłobucka nieruchomość położona na terenie przeznaczonym na cele usług administracyjnych z dopuszczeniem usług niematerialnych, cele mieszkaniowe oraz usługi związane z przeznaczeniem obiektów .

    Cena wywoławcza ustalona w kwocie  400 000 zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  80 000 zł.

   Przetargi nieograniczone organizowane na sprzedaż nieruchomości odbywały się w dniach 05.10.2005r, 04.04.2006r i 12.07.2006r ze skutkiem negatywnym.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest :

1)     złożenie w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im.Jana Pawła II 13 – w Kancelarii pokój nr 20” zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu rokowań,  w zamkniętej kopercie z  opisem “Rokowania–Kłobuck Staszica 12”, w terminie najpóźniej do dnia 4 grudnia 2006 r.

2)     wpłacenie na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku  BOŚ S.A. O/Częstochowa Nr 48154010142001730841560013 zaliczki w wysokości 80 000 zł,  najpóźniej do dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisyjne otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r.  o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pokój nr 15.

    W przypadku odstąpienia nabywcy nieruchomości wybranego  w wyniku rokowań od zawarcia umowy złożona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Kłobuckiego .

    Bliższej informacji o nieruchomości oraz procedurze rokowań udziela Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136 tel. 034 3109561 lub 3109562. Ogłoszenie o rokowaniach, regulamin i warunki rokowań oraz druki formularza zgłoszenia i druki oświadczeń są opublikowane na stronach internetowych www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl. Obiekt można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z  w/w. wydziałem.

   Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich zamknięcia bez wyboru nabywcy nieruchomości.

 

 

Regulamin i warunki rokowań

wyboru nabywcy nieruchomości w Kłobucku ul.Staszica 12 – działka

 nr 3607 o pow. 0,2357 ha obręb Kłobuck m.Kłobuck .

 

§ 1

Rokowania przeprowadza się zgodnie ;

-    uchwałą Nr 844/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12; 

-    z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207 poz.2108);

-    niniejszym regulaminem .

§ 2

Rokowania wyznacza się na dzień 08.12.2006r  o godz.10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. im.Jana Pawła II Rynek 13 w sali nr15.

§ 3

Ogłoszenie o rokowaniach  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz  zamieszcza ogłoszenie w prasie  o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych Powiatu Kłobuckiego www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl . 

 

§ 4

Zaproszenie do składania zgłoszeń na rokowania powinno zawierać :

1.      nazwę i siedzibę sprzedającego,

2.      oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów,

3.      cenę wywoławczą nieruchomości,

4.      obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

5.      termin i miejsce przeprowadzenia rokowań ,

6.      wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów i termin jej wpłacenia ,

7.      informacje o możliwości dokonania oględziń nieruchomości z udziałem przedstawiciela właściciela nieruchomości ,

8.      pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy ,

9.      zastrzeżeniu o prawie zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

§ 5

1.      Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, w zamkniętych kopertach z opisem “ Rokowania-Kłobuck Staszica 12” najpóźniej na 3 dni przez wyznaczonym terminem rokowań w kancelarii starostwa – pokój Nr 20 .

2.      Zgłoszenie powinno zawierać :

1)     imię, nazwisko albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania

2)     datę sporządzenia zgłoszenia

3)     oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4)     oświadczenie, że znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .

5)     proponowaną cenę i sposób jej zapłaty .

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki . 

 

§ 6

Ustala się zaliczkę w pieniądzu w wysokości 20 % ceny wywoławczej  tj.  kwotę  80 000 zł , do uiszczenia w terminie wyznaczonym i na konto podane  w ogłoszeniu o rokowaniach .

 

§ 7

Rokowania przeprowadza komisja przetargowa powołana Uchwałą Nr 60/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 06  lutego  2003r.

W rokowaniach  nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby , które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej .

 

§ 8

Komisja przeprowadza rokowania w obecności oferentów .

Przewodniczący komisji otwiera rokowania i przekazuje uczestnikom rokowań informacje zawarte w ogłoszeniu o rokowaniach. Dokonuje się następujących czynności :

-   stwierdza liczbę otrzymanych zgłoszeń

-   otwiera koperty zawierające zgłoszenia , sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników,

-    przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

-    ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

-     ustala termin ustnej części rokowań .

 

§ 9

Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenie :

-          nie odpowiada warunkom rokowań,

-          zostały złożone po wyznaczonym terminie

-          nie zawierają danych wymienionych w § 5 regulaminu .

-          są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści .  

 

§ 10

1.      Ustna część rokowań odbywa się osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu .

2.      Kryterium wyboru nabywcy jest zaoferowanie najkorzystniej ceny  nabycia nieruchomości ponad cenę wywoławczą .

 

§ 11

1.      Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

 

2.      W przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji komisja podejmuje dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami .  

 

§ 12

1.      Komisja z przeprowadzonych rokowań sporządza protokół z którego treści wynikają informację o :

1)     terminie i miejscu rokowań ,

2)     oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej,

3)     wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów ,

4)     osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach wraz z uzasadnieniem ,

5)     cenie wywoławczej i najwyższej oferowanej cenie w rokowaniach ,

6)     imieniu , nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w rokowaniach jako nabywca nieruchomości ,

7)     imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej ,

8)     dacie sporządzenia protokołu .

2.      Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, drugi stanowić będzie podstawę  do zawarcia aktu notarialnego a trzeci pozostaje w aktach sprawy.

 

§ 13

Zaliczkę wpłaconą przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości  a zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań na konto wskazane przez te osoby .

 

§ 14

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach .  

§ 15

1.      Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zakończenia rokowań.

2.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie  do zawarcia umowy kupna, odstępuje się od sprzedaży a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi .

3.      Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca .

 

§ 16

1.      Cena nieruchomości ustalona w wyniku rokowań jest ceną brutto .

2.      Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia , pomniejszonej o zaliczkę upływa najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, wymagana należność musi znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego .

 

§ 17 

Rokowania uważa się za zakończone wynikiem negatywnym , jeżeli nikt nie przystąpił do rokowań , lub żaden z uczestników rokowań nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej .

 

§ 18

Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Zarządu Powiatu w Kłobucku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań. W przypadku wniesienia  skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości a Zarząd Powiatu rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania .

§ 19

W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną , zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku rokowań poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 7 dni .

§ 20

Rokowania mogą być odwołane tyko z ważnych powodów. Informacja  o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości a wpłacone zaliczki podlegają zwrotowi .

 

§ 21

Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu . Protokół  podpisują  przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

 

§ 22

Przewodniczący komisji powiadamia o wyniku rokowań ustnie uczestników, bezpośrednio po ich zamknięciu .

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFFormularz - zgłoszemie.pdf (105,08KB)

- PDFOświadczenie osoby - pkt 2.pdf (85,46KB)

- PDFOświadczenie osoby - pkt 3.pdf (84,84KB)

 

 

Dokumentacja fotograficzna nierochomoci położonej w Kobucku przy ul. Staszica 12