Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06

EFS.jpeg                                                    unia.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/52/06

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

W zakresie przedmiotu zamówienia:  Starszy referent Marcin Wojtysek , Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 306 tel. (34) 3171568.

W zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006 Działanie 1.2 p.n. „Przyszłość z perspektywami” oraz Działanie 1.3 p.n. „Nadzieja na jutro”.

6.      Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 74121200-5

7.     Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 1 marca 2007 do 31 marca 2007 r.

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         wykaz osób mający realizować zadanie wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień (posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określonych w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.) lub  posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez  organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub posiadające międzynarodowe uprawienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),

·         wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2004 – 2006) prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) (wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych (grantów) otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat)

11. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena – 100 %

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

15 stycznia 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

18. INNE INFORMACJE:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:
- PDFSIWZ.pdf (219,90KB)

- PDFModyfikacja_SIWZ.pdf (482,63KB)

- DOCzestawienie załączników.doc (164,50KB)

- PDFprotokół.pdf (340,14KB)

Wykonawcy
w postępowaniu ZI.I.3432/52/06

     Informuję, że w dniu 04.01.2007 roku wpłynął protest od jednego z oferentów. Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Poniżej zamieszczamy treść protestu.

- PDFprotest.pdf (62,60KB)

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek


 

Wykonawcy
w postępowaniu ZI.I.3432/52/06

     Informuję, że w związku z wpłynięciem protestu w dniu 04.01.2007 roku, przedłużam termin składania ofert do 31.01.2007 roku.

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek

 

 

Wykonawcy
w postępowaniu ZI.I.3432/52/06

     Informuję, że w dniu 15.01.2007 roku uznajemy protest i umarzamy postępowanie. 

- PDFRozstrzygnięcie protestu.pdf (123,33KB)

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek