Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/02/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Dostawy

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania

6.      Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): grupy CPV 205, 211, 212, 213, 228, 243, 246, 251, 252, 284, 286, 301.

7.     Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dwa zadania.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zadanie 1 i 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2007r. w dostawach miesięcznych

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz zestawienie cenowe dla zadania 1 zał. nr 2 do SIWZ (w wypadku nie składania oferty na zad.1 - formularz ten nie jest wymagany)

·         podpisany i wypełniony formularz zestawienie cenowe dla zadania 2 zał. nr 3 do SIWZ (w wypadku nie składania oferty na zad.2 - formularz ten nie jest wymagany)

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 4 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 5 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na produkty równoważne wymienione w zestawieniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że powyższe produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, które potwierdzają wymagania dla poszczególnych produktów.

11. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

26 stycznia 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

18. INNE INFORMACJE:
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:
- PDFSIWZ.pdf (151,55KB)

- DOCZestawienie załączników 1.doc (95,50KB)

- PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf (188,56KB)

- PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf (176,17KB)