Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/06/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku, pow. kłobucki, woj. śląskie.

6.       Nomenklatura: wspólny słownik zamówień (CPV): 74232000-4

7.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15 maja 2007 r.

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

·         wykaz osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia oraz informacje o osobach wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia oraz dowody posiadanych uprawnień i wpisów do właściwych izb samorządowych, zał. nr 4;

·         wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie termomodernizacji w okresie ostatnich 5 lat. Wykaz ten ma być uzupełniony o dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie i terminowo, muszą zawierać co najmniej: wskazanie odbiorcy na rzecz którego realizowane było zamówienie, wskazanie rodzaju i zakresu wykonanych prac oraz wskazanie terminów wykonania.

11. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

23 marca 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

18. INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 

Starosta Kłobucki
inż. Stanisław Garncarek

Dokumenty do pobrania:
- PDFSIWZ.pdf (155,00KB)

- JPEGmodyfikacja SIWZ.jpeg (138,66KB)

- DOCzestawienie załączników 1_5.doc (100,50KB)

- PDFKŁOBUCK -OPIS INWENTARYZACJI.pdf (442,97KB)

- PDFI - 1.pdf (43,69KB)

- PDFI - 2.pdf (46,42KB)

- PDFI - 3.pdf (59,12KB)

- PDFI - 4.pdf (60,18KB)

- PDFI - 5.pdf (44,13KB)

- PDFI - 6.pdf (38,52KB)

- PDFI - 7.pdf (39,55KB)

- PDFI - 8.pdf (38,70KB)

- PDFI - 9.pdf (32,57KB)

- PDFI - 10.pdf (46,68KB)

- PDFI - 11.pdf (55,29KB)

- PDFI - 12.pdf (58,81KB)

- PDFI - 13.pdf (56,36KB)

- PDFI - 14.pdf (70,28KB)

- PDFI - 15.pdf (48,77KB)