Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych

 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/21/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych

 

Obręb

Nr działek w kompleksie

Powierzchnia [ha]

 

Złochowice

 

310

 

0,6852

 

Złochowice

 

548/1, 548/3

 

2,1699

 

Zwierzyniec II

 

 

111

 

2,1149

 

Wąsosz Dolny

 

198, 199, 200, 201, 281, 282, 425, 364,

 

 

5,0000

 

Wąsosz Górny

 

 

295, 296

 

0,7368

 

Miedźno

 

70,624, 625

 

6,8591

Ostrowy

 

2370

Rębielice Królewskie

4118/2

5,0000

Rębielice Królewskie

2180, 2179,4326/3,4346/1

6,7760

Libidza

363/4, 366/4

1,8318

Libidza

74/4

1,4427

Lgota

10

0,4900

 

6.      Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 74274300-3.

7.     Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 września 2007 r.

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3

·         aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         podpisany i wypełniony formularz „wykaz osób mający realizować zadanie” wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień geodezyjnych 2, zał. nr 4

11. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

10 maja 2007 r. godzina: 10:00, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

18. INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (150,31KB)

- DOCzestawienie załączników.doc (100,00KB)