Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/16/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy dla max 35 osób w poszczególnych zakresach:

·         „Prawo jazdy kat. C” (20 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych) kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 20 osób.

·         „Prawo jazdy kat. C+E” (20 godzin teoretycznych i 25 godzin praktycznych) kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 10 osób.

·          „Prawo jazdy kat. D” dla osób posiadających kat. C (20 godzin teoretycznych i 40 godzin praktycznych) kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 5 osób.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca powinien ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

Cena kursu dodatkowo powinna obejmować:

·         koszt badań lekarskich,

·         koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

·         opłatę egzaminacyjną.

Realizacja całościowa.

6.      Nomenklatura:

wspólny słownik zamówień (CPV): 80411200-0

7.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30 listopada 2007r.

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·         są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);

·         dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);

·         zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców wydane przez właściwego Starostę Powiatowego;

·         wypełniony druk „Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz ich uprawnienia” wraz z uprawnieniami, zał. nr 4 do SIWZ;

·         program szkolenia dla poszczególnych zadań;

·         kalkulację ceny (kosztów) szkolenia jednego uczestnika

11. Wymagane wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

12. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

13. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

14 maja 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

14. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

18. INNE INFORMACJE:
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (160,91KB)

- DOCzestawienie załączników.doc (95,00KB)