Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

NUMER ZI.I.3432/24/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Wykonanie wyceny nieruchomości -  operaty szacunkowe (dwa zadania)

Zadanie 1 - wycena określająca wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 0,2357 ha obręb Kłobuck m. Kłobuck, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia.

Zadanie 2 – wycena określająca wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Długosza 114, oznaczonej jako działka nr 1051/29 o pow. 0,1337 ha obręb Zagórze m. Kłobuck, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia.

6.      Nomenklatura:

Wspólny słownik zamówień (CPV): 70332100-8

7.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

8.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

9.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 29 czerwca 2007r.

11.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.

12.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

13.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

14.  Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

01 czerwca 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

15.  Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

16.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

17.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

18.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

19.  INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (144,56KB)

- DOCzestawienie załączników 1_3.doc (90,00KB)