Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych

 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZI.I.3432/04/07

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie

2.      Osoba upoważniona do kontaktów:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507, Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl

3.      Rodzaj zamówienia:

Usługi

4.      Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

5.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych

6.      Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66330000-0

7.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.     Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

9.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin realizacji zamówienia:  od dnia 01.07.2007r. do dnia 10.06.2011r.

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2010 r. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2010 r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się dnia 10.06.2011r.

11.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·         posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie składanej oferty

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 do SIWZ

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie składanej oferty

·         ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

12. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

13. Kryteria oceny ofert:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 50%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

C. Oferowane franszyzy i udziały własne – 20%.

14. Termin składania ofert i miejsce składania ofert:

11 czerwca 2007. godzina: 1000, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20

15. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

18. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

19. INNE INFORMACJE:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZubezpieczenia.pdf (175,18KB)

- DOCZestawienie załączników 1_5.doc (288,00KB)

- XLSZestawienia wartościowe zał.6.xls (187,00KB)