Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów:
„Sztuka Wizażu”, „Opiekun Domowy”, „Fryzjer”, „Podstawy Przedsiębiorczości”
dla Powiatowego Urzędu Pracy
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: „Sztuka Wizażu”, „Opiekun Domowy”, „Fryzjer”, „Podstawy Przedsiębiorczości” dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423000-5, 80423200-7)
Zadanie 1 „Sztuka Wizażu”:
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania usług kosmetycznych tj. manicure-pedicure, pielęgnacja dłoni i paznokci, pielęgnacja stóp, stylizacja i zdobienie paznokci, tipsy - różne metody a także zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stylizacji, wizażu oraz makijażu.
Całkowity czas trwania szkolenia: 150 godzin.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Zadanie 2 „Opiekun Domowy”
Szkolenie przeznaczone jest dla 12 osób bezrobotnych, posiadających wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne do pracy w w/w zawodzie (odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów).
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi, ludźmi chorymi w różnym wieku, osobami starszymi.
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:
1.      Psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad ludźmi starszymi i chorymi.
2.      Psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad dziećmi.
3.      Nauka zachowań w sytuacjach trudnych.
4.      Specyfika codziennej pracy z osobą starszą, chorą, dzieckiem.
5.      Podstawowa opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Higiena i odżywianie.
6.      Pierwsza pomoc przedlekarska.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Całkowity czas trwania szkolenia: 150 godzin (w tym 80 godzin praktycznych oraz 70 godzin teoretycznych).
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Zadanie 3 „Fryzjer”
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania usług fryzjerskich tj. strzyżenie, ondulacja, koloryzacja, modelowanie i stylizacja fryzur itp.
Całkowity czas trwania szkolenia: 200 godzin (w tym 120 godzin praktycznych oraz 80 godzin teoretycznych).
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
Zadanie 4 „Podstawy Przedsiębiorczości”
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 13 osób bezrobotnych, które ubiegają się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Całkowity czas trwania szkolenia: 50 godzin.
Szkolenie powinno kończyć się napisaniem przez uczestników kursu biznes – planu, egzaminem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.
5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zadanie 1: do 31 października 2007 r.
Zadanie 2: do 31 października 2007 r.
Zadanie 3: do 31 października 2007 r.
Zadanie 4: do 30 listopada 2007 r.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,
3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;
·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;
·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
·         zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);
·         program szkolenia dla każdego zadania;
·         kalkulację ceny (kosztów) szkolenia jednego uczestnika dla każdego zadania.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
23 lipca 2007 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Starosta Kłobucki

   Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania: