Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

1        Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadanie 1 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy dla 17 działek stanowiących własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi wraz z aktualizacją użytków w tym ujawnienie budynków.

1.     Gmina Popów

obręb: Nowa Wieś działki 835/1 o pow. 1.1450 ha - poz. rej 327; 864/1 o pow. 5.5174 ha - poz. rej. 327; 178 o pow. 0.2820 ha- poz. rej. 137 użytek B-RV na mapie nie ma budynków)

2.     Gmina Przystajń

obręb: Bór Zajaciński działka 96 o pow. 0.0658 ha – poz. rej. 206 użytek B-LsV na mapie nie ma budynków)

3.     Gmina Opatów

obręb: Wilkowiecko działka 69/1 o pow. 0.0663 ha – poz. rej. 57

obręb: Iwanowice Małe działki 11/5 o pow. 0.9196 ha – poz. rej. 14; 11/6 o pow. 0.4949 ha - poz. rej 14

obręb: Waleńczów działki 284/6 o pow. 0.5000 ha – poz. rej. 191; 462/4 o pow. 0.4492 ha - poz. rej. 191; 462/8 o pow. 0.0103 ha - poz. rej. 191; 358/2 o pow. 0.1053 ha - poz. rej. 191

4.     Gmina Lipie

obręb: Julianów działka 35/2 o pow. 0.3579 ha – poz. rej. 82;

obręb: Lindów działki 97/1 o pow. 0.1420 ha – poz. rej. 71; 97/3 o pow. 0.5643 ha – poz. rej 71;

obręb: Julianów działki 105/2 o pow. 0.5774 ha – poz. rej. 81

obręb: Kleśniska działka 1251/2 o pow. 0.1685 ha – poz. rej. 211

obręb: Łyżniaki działka 95/1 o pow. 0.2850 ha – poz. rej. 34

Produktem finalnym będzie mapa do założenia KW.

Zadanie 2 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do ujawnienia w księdze wieczystej Kw. Nr 9068 obręb Truskolasy podziału działki nr 534/1 (na działkę nr 534/2 i nr 534/3 – stanowiące własnością Skarbu Państwa) z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz aktualizacji użytków w tym ujawnienie budynków.

Produktem finalnym będzie mapa do regulacji księgi wieczystej

Zadanie 3 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do ujawnienia w księdze wieczystej Kw. Nr 38050 obręb Kawki działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 89/2 powstałej z podziału działki nr 89 która jest ujawniona w ww. księdze z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz aktualizacji użytków w tym ujawnienie budynków.

Produktem finalnym będzie mapa do regulacji księgi wieczystej.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 12 października 2007r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
30 lipca 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_30.pdf (136,87KB)

- DOCzestawienie załączników 1_3_30.doc (89,00KB)