Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wycena nieruchomości zajętych pod drogi – operat szacunkowy

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi.

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną obręb Zakrzew gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 65/1 o pow. 0,0086 ha, i jako działka nr 312/1 o pow. 0,0244 ha obręb Rybno oraz nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Zakrzew przy ul. Krętej oznaczonej jako działki nr 68/1 o pow.0,0033 ha, nr 65/3 o pow.0,0162 ha, nr 30/1 o pow.0,0004 ha, i przy ul. Korczaka oznaczonej jako działka nr 545/3 o pow. 0,0011ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczonej jako działki nr 183/9, 185/1 o łącznej pow. 0,0517 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 186/4 o pow. 0,0148 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 186/6 o pow. 0,0081 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 5 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 30/4 o pow. 0,0283 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 6 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną,położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 61/1 o pow.0,0424 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 7 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 76/3 o pow. 0,0139 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 8 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położoną obręb Piła I gm. Wręczyca Wielka, oznaczonej jako działka nr 89/1 o pow. 0,1421 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Zadanie 9 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę krajową, położoną obręb Opatów gm. Opatów, oznaczoną jako działka nr 777/3 o pow. 0,0706 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 10 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę krajową, położoną obręb Gruszewnia gm. Kłobuck, oznaczoną jako działki nr 196/3, 197/3 o łącznej pow. 0,0073 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Zadanie 11 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową, położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 907/1 o pow. 0,0066 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 12 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę krajową, położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 1644/4 o pow. 0,0343 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 13 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową ,położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 5723/1 o pow. 0,0039 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 14 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczoną jako działki nr 3551/3 i 3551/7 o łącznej pow.0,0039 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

Zadanie 15 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 64/2 o pow. 0,0045 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

Zadanie 16 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Biała Górna gm. Kłobuck, oznaczoną jako działki nr 269/1 i 282/2 o łącznej pow.0,0743 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 sierpnia 2007r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz Oferta, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz Oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ;

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
27 lipca 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_31.pdf (142,68KB)

- DOCzestawienie załączników 1_3_31.doc (106,00KB)