Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego

CPV 74225000-2

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie Zakres przedmiotu zamówienia:

1.      Wykonanie pomiaru uzupełniającego punktów istniejącej osnowy szczegółowej III kl.

2.      Wykonanie adaptacji istniejących punktów osnowy pomiarowej „BIENEK”, III kl. lub fotogrametrycznych, oraz założenie nowych punktów – zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym

3.      Pomiar uzupełniający wszystkich wyżej wymienionych punktów tworzących sieć poziomej osnowy szczegółowej III klasy metodą tradycyjną/GPS.

4.      Jednorodne wyrównanie wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III kl. dla terenu powiatu kłobuckiego w układach 1965/V, 2000/19

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 4 do SIWZ – Warunki Techniczne.

Modernizacja przebierać będzie w trzech etapach.

1.      Etap I (teren gmin: Przystajń, Wręczyca Wlk., Kłobuck,),

- inwentaryzacja stabilizacji wszystkich punktów istniejącej poziomej osnowy szczegółowej III kl. zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- adaptacja istniejących punktów poziomej osnowy pomiarowej (Bienek, fotogrametryczna, ewidencyjna) zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- założenie nowych punktów osnowy szczegółowej III kl. (przy braku możliwości wykorzystania ww. punktów) zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- pomiar uzupełniający wszystkich ww. punktów tworzących sieć poziomej osnowy szczegółowej III kl.

2.      Etap II (teren gmin: Krzepice, Popów, Miedźno, Opatów, Lipie, Panki)

- inwentaryzacja stabilizacji wszystkich punktów istniejącej poziomej osnowy szczegółowej III kl. zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- adaptacja istniejących punktów poziomej osnowy pomiarowej (Bienek, fotogrametryczna, ewidencyjna) zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- założenie nowych punktów osnowy szczegółowej III kl. (przy braku możliwości wykorzystania ww. punktów) zgodnie ze wstępnym opracowaniem projektu osnowy oraz wykazem szczegółowym,

- pomiar uzupełniający wszystkich ww. punktów tworzących sieć poziomej osnowy szczegółowej III kl.

3.      Etap III – jednorodne wyrównanie wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III kl. dla terenu powiatu kłobuckiego w układach 1965/V, 2000/19

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.   Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31.10.2008r. w III etapach

Etap I      - do 15.11.2007r.

Etap II     – do 31.08.2008r.

Etap III    – do 31.10.2008r.

8.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.    Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         podpisany i wypełniony formularz Oferta, zał. nr 1 do SIWZ;

·         podpisany i wypełniony formularz Oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ;

·       aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·        aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         dokumenty stwierdzające, że co najmniej dwie osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają geodezyjne uprawnienia w zakresie 1.

·        wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług modernizacji założenia poziomej osnowy szczegółowej III klasy, z podaniem ich wartości, daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających). Powyższe dane obejmujące co najmniej 1 zamówienie (usługę) należy przedłożyć w załączniku Nr 4 do SIWZ oraz potwierdzić stosownym dokumentem że wymienione usługi zostały wykonane należycie.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie dziewięć tysięcy złotych).

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
3 sierpnia 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_29.pdf (174,96KB)

- DOCzestawienie załączników 1_4_29.doc (107,00KB)

- DOCZal. nr 5 warunki techniczne_29.doc (73,00KB)

- XLSZałącznik_6.xls (33,00KB)

- Załącznik 7 - całość (PDFzal_7_1.pdf (2,87MB), PDFzal_7_2.pdf (3,53MB), PDFzal_7_3.pdf (3,56MB), PDFzal_7_4.pdf (2,77MB))