Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy

 
 
Wycena nieruchomości – do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania – pod drogi - operat szacunkowy
CPV 70332100-8
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,
 
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 
3.     Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
4.     Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi.
Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości wraz z częściami składowymi położonej w Kłobucku obręb Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 1212/16 pow. 0.0030 ha przeznaczonej do wywłaszczenia do realizacji celu publicznego tj. budowy ulicy Kochanowskiego w Kłobucku na wniosek Burmistrza Gminy Kłobuck w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości wraz z częściami składowymi położonej w Kłobucku obręb Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 1212/20 pow. 0.0070 ha przeznaczonej do wywłaszczenia do realizacji celu publicznego tj. budowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Zamkową i ul 11 Listopada w Kłobucku na wniosek Burmistrza Gminy Kłobuck w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości położonej w Kłobucku obręb Zagórze, oznaczonej jako działki nr 926/17, 923/51 o łącznej pow. 0.0981 ha przeznaczonej do wywłaszczenia do realizacji celu publicznego tj. budowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. 11 Listopada w Kłobucku na wniosek Burmistrza Gminy Kłobuck w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości położonej w Kłobucku obręb Zagórze, oznaczonej jako działka nr 923/53 pow. 0.1307 ha przeznaczonej do wywłaszczenia do realizacji celu publicznego tj. budowy ulicy Kochanowskiego w Kłobucku na wniosek Burmistrza Gminy Kłobuck w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
Zadanie 5 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową położoną w miejscowości Suchany, gm. Miedźno, oznaczonej jako działka nr 62/7 o powierzchni 0,0112 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).
Zadanie 6 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną w Kłobucku przy ul. Hallera, oznaczonej jako działka nr 3570/1 o powierzchni 0,0009 ha ,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ...(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
 
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 08 października 2007r.
 
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,
3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- oferta;
- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia
 
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena
 
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
29 sierpnia 2007 roku, godzina 1000,
 
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
 
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek
 
Pliki do pobrania: