Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu-

Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych

dla Powiatowego Urzędu Pracy

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych (CPV 80423000-5)

Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania prac remontowo-wykończeniowych.

Szkolenie powinno obejmować między innymi takie zagadnienia jak: malowanie, gipsowanie, montaż sufitów podwieszanych i płyt karton-gipsowych, montaż paneli ściennych i podłogowych, montaż i demontaż instalacji elektrycznej (uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznej o napięciu do 1 KV).

Czas trwania kursu – 260 godzin (w tym 60 godzin teoretycznych oraz 200 godzin praktycznych) – okres trwania kursu powinien wynosić max 60 dni kalendarzowych.

Szkolenie musi kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Dla osób które zdają egzamin i uzyskają uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 KV potwierdzeniem będzie kopia odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku nie zdania w/w egzaminu, potwierdzeniem będzie zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu państwowego.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca powinien ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 14 grudnia 2007 r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         Oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

·         Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

·         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);

·         program szkolenia dla każdego zadania;

·         kalkulację ceny (kosztów) szkolenia jednego uczestnika dla każdego zadania.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
07 września 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

      w/z Starosty
Roman Minkina
WICESTAROSTA

Pliki do pobrania: