Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2

nowa podstrona, dodana 2007-09-04


Zarząd Powiatu w Kłobucku
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
 
1.     Nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12 , oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357m², zabudowanej budynkiem III-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 605m² i budynkami I-kondygnacyjnymi, opisanej w Kw Nr 27796 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kłobuck – Śródmieście na cele: przeznaczenie podstawowe - usługi administracji a przeznaczenie dopuszczalne – usługi niematerialne, mieszkaniowe, usługi związane z przeznaczeniem obiektów .
2.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 699000 zł. Cena wywoławcza, oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto .
3.     Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2006r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 – pokój nr 15, początek przetargu o godzinie 12.00.
4.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 69900 zł, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa nr 48154010142001730841560013, najpóźniej do dnia 31.10.2007 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przepada na rzecz sprzedającego. Wadium uczestnika wpłacone przez osobę, która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez tę osobę .  
5.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 6990 zł.
6.     Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego cena ustalona w wyniku przetargu musi znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
7.   Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój nr 106 lub 136 tel. 0343109561 lub 3109562, oraz na stronach internetowych www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl. Obiekt można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z ww. wydziałem.
8.     Zarząd Powiatu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości a wpłacone wadium podlega zwrotowi.
 
 
Nr GKN.G.7001/3/07
                                          
 
R E G U L A M I N
 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357m², położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
 
 
§ 1
 
Przetarg wyznacza się na dzień 07.11.2007r o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. im. Jana Pawła II Rynek 13 w sali nr 15 .
 
§ 2
 
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,  przekazuje Gminie Kłobuck celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy oraz zamieszcza ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej i na stronach internetowych Powiatu Kłobuckiego www.bip.klobuck.pl i www.powiatklobucki.pl , na okres przynajmniej 2-ch miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
§ 3
 
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać :
 1. nazwę i siedzibę sprzedającego,
 2. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów,
 3. cenę wywoławczą nieruchomości,
 4. obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
 5. termin i miejsce przetargu ,
 6. wysokość wadium i termin jego wpłacenia
 7. pouczenie o skutkach uchylenia się zawarcia umowy .
 
§ 4
 
Przetarg ma charakter ustny nieograniczony – w formie licytacji .
 
§ 5
 
W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę   69900 zł, w terminie wyznaczonym i na konto podane w ogłoszeniu o przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu . 
 
§ 6
 
 1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 15/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 2006r.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby , które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej .
 
 
§ 7
 
 1. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg , przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy albo firmy osób , które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu .
 2. Przewodniczący informuje uczestników przetargu , że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte .
 3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj kwoty 6990 zł, dopóki mimo trzykrotnego postąpienia, nie ma dalszych postąpień .        
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią , najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby , która przetarg wygrała .
 
§ 8
 
 1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu z którego treści wynikają informację o :
1)      terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu ,
2)      oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
3)      wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów ,
4)      osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem ,
5)      cenie wywoławczej i najwyższej cenie osiągniętej w przetargu ,
6)      imieniu , nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości ,
7)      imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej ,
8)      dacie sporządzenia protokołu .
2.     Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, drugi stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego a trzeci pozostaje w aktach sprawy .
 
§ 9
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej . 
 
§ 10
 
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia , a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez te osoby .
 
§ 11
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w przetargu jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia .
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca
 
§ 12
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o którym mowa w § 11 , odstępuje się od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . 
 
§ 13
 
1.      Cena nieruchomości ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto .
2.      Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo.
3.      Przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, cała ustalona w wyniku przetargu cena nieruchomości musi znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego .
 
§ 14 
 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym , jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą .
 
§ 15
 
Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia Zarząd Powiatu może przeprowadzić drugi przetarg .     
 
§ 16
 
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu w Kłobucku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości a Zarząd Powiatu rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania . 
 
§ 17
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną , zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 7 dni .
 
§ 18
 
Przetarg może być odwołany tyko z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości a wpłacone wadium podlega zwrotowi .
 
§ 19
 
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu . Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 
 
 
Kłobuck dnia 04.09.2007 r .                                                 
 
     Starosta Kłobucki
/-/ Stanisław Garncarek
 


Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomość zabudowana zlokalizowana w strefie centralnej, miasta Kłobuck – grunty o dominującej funkcji usługowo-handlowej. Lokalizacja nieruchomości na terenie zorganizowanej fot. 1 Budynek III-kondygnacyjny położony w Kłobucku przy ul. Staszica 12zabudowy miejskiej o charakterze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielomieszkaniowego, w sąsiedztwie obiektów usługowo-handlowych oraz publiczno-społecznych (fot. 3)
Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku komunikacji krajowej w relacji Częstochowa – Wieluń oraz głównego węzła komunikacji miejskiej (rondo – fot. 4). usytuowanie nieruchomości
W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi teren zabudowany frontowym budynkiem III kondygnacyjnym oraz szeregiem I kondygnacyjnych budynków towarzyszących o charakterze magazynowo-gospodarczym (fot. 5, 6).
Nieruchomość stanowi teren w części utwardzony , z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Staszica wyłącznie poprzez bramę przejazdową szer. 2,85 m. (fot. 7, 8)

Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowej
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sieci energetycznej
- sieć c.o. lokalna ( własna kotłownia ).

Nieruchomość położona w odległości:
- od siedziby obiektów administracji państwowej i samorządowej – ok. 0,9 km
- od węzła komunikacji miejskiej – ok. 0,2 km
- od głównego pasażu handlowo-usługowego – ok. 0,4 km.

Dokumentacja fotograficzna nierochomoci położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12

fot. 3 Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obiektów fot.4 Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównego węzła

 

fot. 5 Budynki towarzyszące o charakterze magazynowo-gospodarczym fot. 6 Budynki towarzyszące o charakterze magazynowo-gospodarczym

fot. 7 Widok od strony zachodniej Fot. 8 Dojazd do nieruchomości od strony ul. Staszica wyłącznie poprzez bramę przejazdową