Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

CPV 74274000-0

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Część I

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy dla nieruchomości położonej obręb Kłobuck, oznaczonej jako działka 252/1 o pow. 0.0216 ha na podstawie dokumentacji znajdującej się w księdze wieczystej Kw. Nr 350 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Produktem finalnym będzie mapa z opisem.

Część II

Zadanie 1 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do założenia księgi wieczystej dla działki nr 111 (po scaleniu) obręb Osoki Pustkowie stanowiącej własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi wraz z aktualizacją użytków.

Produktem finalnym będzie mapa do założenia księgi wieczystej.

Zadanie 2 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji księgi wieczystej Kw. Nr 6088 ujawnienie podziału działki nr 259 obręb Kuźnica Nowa (działka nr 259/1 stanowi własność Skarbu Państwa, działka nr 259/2 stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych) z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz aktualizację użytków.

Produktem finalnym będzie mapa do regulacji księgi wieczystej.

Zadanie 3 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji księgi wieczystej Kw. Nr 15672 obręb Kamińsko działki 254/1 (różnica powierzchni działki w ewidencji gruntów a w księdze wieczystej) stanowiącej własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi oraz aktualizację użytków.

Produktem finalnym będzie mapa do regulacji księgi wieczystej.

Zadanie 4 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji księgi wieczystej Kw. Nr 7293 obręb Kłobuck działki 67 (różnica powierzchni działki w ewidencji gruntów a w księdze wieczystej) stanowiącej własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi oraz aktualizację użytków.

Produktem finalnym będzie mapa do regulacji księgi wieczystej.

Zadanie 5 - weryfikacja użytków dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych jako działka nr 2/2 obręb Dąbrowa gm. Popów i działka nr 287 obręb Grabarze gm. Lipie (w ewidencji gruntów jest użytek B-R i B-Ps.) W wypadku wystąpienia na nieruchomości budynków ich zamierzenie i sporządzenie kartoteki budynków. Produktem finalnym będzie dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zmian użytków.

5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy - do 10 grudnia 2007r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·         Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

·         Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·         Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

·         dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
30 października 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 października 2007 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_44.pdf (137,14KB)

- DOCzestawienie załączników 1_4_44.doc (99,50KB)