Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Wycena nieruchomości – operat szacunkowy

CPV 70332100-8

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen określających wartości nieruchomości:

Zadanie 1 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową położoną obręb Więcki Gm. Popów oznaczonej jako działka Nr 425/1 o pow. 0,0052 ha i działka nr 453/4 o pow. 0.0018 ha, karta mapy 7, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

Zadanie 2 – wycena określająca wartość rynkową nieruchomości gruntowej (gruntu) położonej w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II A.13, oznaczonej jako działka nr 5717/2 o pow. 0,3589 ha obręb Kłobuck m. Kłobuck, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kłobucku do celów ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Zadanie 3 – wycena określająca wartość rynkową nieruchomości gruntowej (gruntu) położonej w Kulach 2, oznaczonej jako działki nr 551,552,553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560/2, 561/2, 562/2, 563/2, 564/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, o pow. 5,6869 ha obręb Nowa Wieś Gm. Popów, stanowiącej własność Skarbu Państwa – obiekt Ośrodka szkolenia Służby Więziennej w Kulach do celów oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Zadanie 4 – wycena określająca wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10 o pow. 0,0195 ha, obręb Kłobuck m. Kłobuck, stanowiącej własność Skarbu Państwa dla celów określenia ceny nieruchomości do zbycia

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 21 grudnia 2007r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta;

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 20,
28 listopada 2007 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_47.pdf (134,45KB)

- DOCzestawienie załączników 1_3_47.doc (98,00KB)