Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-

  GŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-

CPV 74274000-0

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65- zgodnej z wymogami warunków technicznych – zał. Nr 5 do s.i.w.z.

Opracowanie obejmuje część arkusza wielkoskalowej mapy topograficznej 511 i polega na:

Zadanie 1 - przetworzeniu treści mapy zasadniczej skala 1:2000 na arkusze mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla następujących sekcji: 234.153, 234.154, 234.071, 234.072, 234.073, 234.062, 234.063, 234.081, 234.082, 234.033, 234.034, 234.023, 234.024, 412.082, 412.091, 412.092, 412.093, 412.094, 412.043, 412.034

Zadanie 2 - przetworzeniu treści mapy zasadniczej ze skali 1:1000 na arkusze mapy zasadniczej w skali 1:500 dla następujących sekcji mapy zasadniczej: 142.0422, 142.0424, 142.0442, 142.0443, 142.0444, 142.0431, 142.0433, 142.0434, 142.0341, 142.0342, 142.0343, 142.0344, 142.0821, 142.0822, 142.0823, 142.0824, 142.0911, 142.0912, 142.0913, 142.0914, 142.0931, 142.0932, 142.0933, 142.0934, 142.0941, 142.0942, 142.0943, 142.0944, 234.0841, 234.0842, 234.0844, 234.1822, 234.1823, 234.1824, 234.1741, 234.1743, 234.2221, 234.2223, 234.2224, 234.1711, 234.1713, 234.1714

Zadanie 3 - przetworzeniu treści mapy zasadniczej przy zachowaniu skali opracowania dla następujących sekcji: 142.081, 142.132, 213.073, 213.121, 213.171, 212.224, 421.091, 421.092, 234.184, 234.191, 234.223, 234.224, 412.021, 412.022

Wyszczególnienie technologii przetworzenia map:

- dla zadania 1 i 2 należy wykorzystać wszystkie dostępne informacje zawarte w zasobie bazowym poszczególnych sekcji (szkice polowe, współrzędne pikiet itp., - przy braku współrzędnych Wykonawca zobowiązany jest do ich obliczenia w oparciu o uzyskane z PODGiK dane dotyczące osnowy geodezyjnej.

- dla zadania 3 należy zastosować metodę wektoryzacji rastra mapy zasadniczej  z wykorzystaniem danych numerycznych przekazanych przez Zamawiającego .

Powierzchnia opracowania w zadaniu 1 i 2 - około 764 ha, w zadaniu 3 – około 580ha.

Zastrzega  się, że powierzchnia została określona w sposób przybliżony i dotyczy obszaru wypełnionego treścią w ramach poszczególnych sekcji mapy zasadniczej. W wyniku wykonywania zadania powierzchnia może ulec zmianie w granicach błędu jej określenia z danych graficznych.

W wyniku pracy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki .dgn zgodnie z warunkami rozwarstwienia oraz wyploty na folii matryc mapy zasadniczej w układzie -65- z naniesionymi krzyżami układu współrzędnych -2000-. Wykonawca uzupełni istniejącą bazę o wyniki niniejszej pracy na udostępnionym przez Zamawiającego stanowisku pracy w terminie określonym w umowie. Folia użyta do wyplotów musi spełniać warunki techniczne dotyczące skurczu (kartometryczność) oraz umożliwiać aktualizację treści, metodą analogową (tusz). Folia winna być w rozmiarze umożliwiającym wykonanie otworów pozwalających na magazynowanie matryc w szafach typu „MORS”.

Efektem prac będą:

- teczki zasobów z dokumentacją , zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji O3

- wyploty na folii (matryce) mapy zasadniczej w kroju sekcyjnym (strefa V) – z opisem wykonawcy, daty wykonania zgodnie z instrukcją K1,

- w przypadku istnienia nakładek – uzupełnienie do treści zgodnej z opracowaniem,

Za zakończenie prac, uważa się, wygenerowanie mapy objętej opracowaniem, na stanowisku roboczym w PODGiK i potwierdzenie jej pełnej zgodności z przekazaną do PODGiK matrycą na folii

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 06 czerwca 2008r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługą odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze wykonania map numerycznych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
21 lutego 2008 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 lutego 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

Dokumenty do pobrania:

 

- PDFSIWZ_01.pdf (143,53KB)
- DOCzał.1-4_01.doc (109,00KB)
- PDFzał.5_01.pdf (191,09KB)
- JPEGOdpowiedź na pytanie.jpeg (237,00KB)