Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

CPV 2752000-0

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kłobuckiego związanych z rejestracją pojazdów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Dostawa obejmuje tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi:

o przeznaczeniu i rozmiarach zgodnych ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późniejszymi zmianami),

wyprodukowanych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. 2002r nr 193 poz.1618),

w ilości zgodnej z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, przy czym Zamawiający planuje, iż ilość zamówionych tablic w okresie wykonania umowy nie będzie wyższa niż 14.100 sztuk:

samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe, zwyczajne, indywidualne, zabytkowe w ilości 13.000 szt.

motocyklowe zwyczajne, indywidualne, zabytkowe w ilości 500 szt.

motorowerowe zwyczajne, indywidualne, zabytkowe w ilości 600 szt.

W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 s.i.w.z. w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami według potrzeb Zamawiającego na podstawie częściowych zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, a w części dotyczącej zamówienia wtórników tablic i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia. Tablice rejestracyjne należy dostarczyć do siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Wieluńska 11 42-100 Kłobuck.

Producent tablic udzieli 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane tablice rejestracyjne Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wycofanych tablic. Złomowanie kosztem i staraniem Wykonawcy tablic oddanych do Wydziału Komunikacji i Transportu. Protokolarny odbiór tablic do złomowania odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Wykonawcą

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 14 marca 2009r. Dostawa będzie wykonywana sukcesywnie w okresie 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy maksymalna wielkość zamówienia ulegnie wyczerpaniu przed upływem 12 – miesięcy kalendarzowych, umowa wygasa z dniem realizacji ostatniej dostawy

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908; z późniejszymi zmianami) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych,

- posiadają doświadczenie, jako przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub jako przedsiębiorca tłoczący numery rejestracyjne, rozumiane jako wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, zrealizowanych należycie

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- aktualne zezwolenie , o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 90 z późniejszymi zmianami) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych

- wykaz wykonanych dostaw - co najmniej 1 dostawa, jako przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub jako przedsiębiorca tłoczący numery rejestracyjne, co najmniej jednej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
03 marca 2008 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

 

 

Dokumenty do pobrania:

- DOCzestawienie załączników 1_5_02_08.doc (114,50KB)
- PDFSIWZ_02.pdf (143,48KB)