Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)

(CPV 74274430-3)

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych).

Cel i zakres opracowania

I - Celem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja danych dotyczących terenów zabudowanych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z faktycznym stanem w terenie oraz stanem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wyłączonych z produkcji rolnej i/lub leśnej .

II – Obliczenie granic działek dla obrębu Przystajń na podstawie danych zawartych w operacie podstawowym oraz w operatach uzupełniających

III - W ramach pracy należy dostosować zapisy w operacie ewidencji gruntów do zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów oraz w instrukcji G5 – w zakresie zadrzewień śródpolnych.

IV - Zlecenie obejmuje również:

    a) obliczenie współrzędnych granic działek stanowiących granicę powiatu kłobuckiego z powiatem lublinieckim na podstawie operatów podstawowych (tzw. „ewidencyjnych” ) z wykorzystaniem wyników pomiarów uzupełniających (PODGiK w Kłobucku).

    b) obliczenie współrzędnych granic działek stanowiących granicę powiatu kłobuckiego z powiatem lublinieckim na podstawie operatów podstawowych (tzw. „ewidencyjnych” ) z wykorzystaniem wyników pomiarów uzupełniających (PODGiK w Lublińcu).

c) sporządzenie protokołu opisującego kolizje granic pomiędzy powiatami wraz z załącznikiem graficznym (wydruk) przebiegu granic obliczonych na podstawie danych z dwóch w/w PODGiK.

W ramach zadania należy wykorzystać dane z udostępnionej przez Zleceniodawcę dokumentacji „Analiza granicy działek wyznaczających granice administracyjną powiatów na podstawie stanu prawnego (...)”.

Za zakończenie pracy objętej zleceniem uważa się wprowadzenie do systemu informatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków, wszystkich zmian powstałych w wyniku realizacji niniejszego opracowania.

Powierzchnia ewidencyjna obrębu w ha - 8885,8657

Ogólna ilość działek - 11062

Ilość budynków w bazie PODGiK -       7422

Przewidywana ilość budynków do pomiaru (na podstawie ortofotomapy z 2001r.) -        1077

Ilość budynków, których co najmniej jeden narożnik przekracza granicę nieruchomości -709

Ogólna ilość budynków - 8499

Ilość lokali - 42

Pełne dane o obiektach umieszczone są w załączniku nr 5

Zamawiający przewiduje etapowanie prac. Wynikami zrealizowanych etapów zamówienia będą:

Etap I

1.      Sporządzenie kartotek budynków i lokali.

2.      Przygotowanie dokumentacji celem wyłożenia jej do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udział w wyłożeniu.

Etap II

1.      Wyłożenie dokumentacji do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udział w wyłożeniu. Rozpatrzenie zastrzeżeń.

2.      Modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych w części opisowej ewidencji gruntów w zakresie budynków, lokali i użytków „B”, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w systemie informatycznym.

3.      Modernizacja części kartograficznej zasobu w zakresie budynków, lokali, użytków „B”, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości

Ø       mapa ewidencyjna analogowa i w systemie informatycznym,

Ø       mapa zasadnicza analogowa i w systemie informatycznym.

Opracowany w wyniku założenia ewidencji budynków projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie przedstawiony przez Wykonawcę, do wglądu zainteresowanym stronom.

Wyłożenie operatu nastąpi wg zasad podanych w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz.1086 z 2000 r. z późn. zm.). Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego będzie rozpatrywał Starosta przy udziale Wykonawcy.

Uzupełnienie danych w zasobie nastąpi w terminie określonym w art.24 a ust.9 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Za zakończenie pracy uważa się wprowadzenie do materiału analogowego i systemu informatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków, zmian powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.

Wysokość opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne zostanie naliczana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. nr 100 poz. 333 zał. nr 1 tab. III lp. 2)

Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi (zał. Nr 5 do SIWZ).

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 grudnia 2008r. w poszczególnych etapach:

Etap I

14 sierpnia 2008r. - data złożenia operatu do kontroli.

05 września 2008r. - data przyjęcia operatu do zasobu po pozytywnym wyniku kontroli potwierdzonym protokołem kolaudacyjnym.

Etap II

08 września 2008r.  - rozpoczęcie wyłożenia projektu operatu modernizacji egib

26 września 2008r.-  zakończenie wyłożenia projektu modernizacji egib

15 grudnia 2008r. - zakończenie wprowadzania zmian do operatu egib prowadzonego przez Zamawiającego w systemie informatycznym VEGA, V-Mapa (E)

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia geodezyjne 1 i 2

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
17 marca 2008 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 07 marca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek

Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_04.pdf (177,58KB)

- DOCzałącznik nr 5_4_08.doc (141,50KB)

- DOCzestawienie załączników 1_4_04_08.doc (82,00KB)