Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wycena nieruchomości – operat szacunkowy

(CPV 70332100–8)


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 343109502, e-mail: , Fax.: 343109507,

 1. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen trzech zadań stanowiących jednoczęściowe zamówienie

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 1459/5 o pow. 0,0190 ha obręb Krzepice, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, do celów zamiany nieruchomości.

Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości położonej w Popowie dla działek objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej nr AB.B.V-7331/1-3/07 z dnia 29.11.2007r. tj.:

nr 289/2 o pow. 0,2370 ha,

nr 290/4 , 290/8 o pow. 0,0238 ha,

nr 290/6 o pow. 0,0118 ha,

nr 291/1, 292/1 o pow. 0,0569 ha,

nr 293/1 o pow. 0,0173 ha,

nr 294/3, 294/5 o pow. 0,0110 ha,

nr 295/1 o pow. 0,0118 ha,

nr 296/1, o pow. 0,0207 ha,

nr 297/1 o pow. 0,0129 ha ,

do celów ustalenia odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną.

Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia położonej w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 17, obręb nr 18 oznaczonej jako działka 4/6 o pow. 0.6051 ha na cele publiczne tj. budowy -Korytarza Północnego- zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.08.2005r. Nr PP.I.7331-12-75/04/05

Produktem finalnym będą operaty szacunkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 17 kwietnia 2008 roku

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  1. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

  2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia

 1. Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
18 marca 2008 roku, godzina 1000,

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 4. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 07 marca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek

Dokumenty do pobrania:

- DOCSIWZ_05.doc (119,00KB)
- DOCzestawienie załączników 1_4_05_08.doc (83,00KB)